以文本方式檢視主題

-  佛網Life論壇  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/index.asp)
--  奇文共賞版(Life論壇)  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/list.asp?boardid=4)
----  【轉貼】讀完這些,你就知道地藏聖號非念不可丨《地藏十輪經》摘錄  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardid=4&id=64889)

--  作者:jonscott
--  發表時間:2019/12/3 上午 08:52:40
--  【轉貼】讀完這些,你就知道地藏聖號非念不可丨《地藏十輪經》摘錄
地藏菩薩聖號的殊勝功德

節錄自《大乘大集地藏十輪經》

假使有人於其彌勒、及妙吉祥、並觀自在、普賢之類而為上首殑伽沙等諸大菩薩摩訶薩所,於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求諸所願,不如有人於一食頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩薩,求諸所願,速得滿足。所以者何?地藏菩薩利益安樂一切有情,令諸有情所願滿足,如如意寶,亦如伏藏。如是大士,為欲成熟諸有情故,久修堅固大願大悲,勇猛精進過諸菩薩,是故汝等應當供養。

爾時地藏菩薩摩訶薩,以妙伽他禮讚佛已,與諸眷屬復持無量天妙香花種種寶飾,而散佛上,變成寶蓋住虛空中。為聽法故,即於佛前儼然而坐。爾時,一切諸來大眾,既見地藏菩薩摩訶薩已,皆獲希奇,得未曾有。

爾時眾中,有菩薩摩訶薩名好疑問,從座而起整理衣服,偏袒一肩禮佛雙足,右膝著地合掌向佛,而白佛言:「世尊,此善男子從何而來,所居佛國去此遠近,成就何等功德善根,而蒙世尊種種稱嘆,復能贊佛不可思議功德法海?我等昔來未曾聞見。唯願為說。」

世尊告曰:「止善男子。如是大士功德善根,一切世間天人大眾皆不能測其量淺深。若聞如來為汝廣說如是大士功德善根,一切世間天人大眾,皆生迷悶或不信受。」

時好疑問,復重請言:唯願如來,哀愍為說。

佛言:諦聽!善思念之!吾當為汝略說少分。如是大士,成就無量不可思議殊勝功德,已能安住首楞伽摩勝三摩地,善能悟入如來境界。已得最勝無生法忍,於諸佛法已得自在。已能堪忍一切智位,已能超度一切智海,已能安住師子奮迅幢三摩地,善能登上一切智山。已能摧伏外道邪論,為欲成熟一切有情所在佛國悉皆止住。如是大士,隨所止住諸佛國土,隨所安住諸三摩地,發起無量殊勝功德,成就無量所化有情。以要言之,此善男子,於一一日每晨朝時,為欲成熟諸有情故,入殑伽河沙等諸定,從定起已遍於十方諸佛國土,成熟一切所化有情,隨其所應利益安樂。此善男子,已於無量無數大劫,五濁惡時無佛世界成熟有情。

有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者:

1. 若諸有情種種希求憂苦逼切,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得如法所求離諸憂苦。

2. 若諸有情饑渴所逼,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得如法所求飲食充足。

3. 若諸有情乏少種種衣服寶飾醫藥床敷及諸資具至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得如法所求,衣服、寶飾、醫藥床敷、及諸資具無不備足。

4. 若諸有情愛樂別離怨憎合會,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得愛樂合會,怨憎別離。

5. 若諸有情身心憂苦眾病所惱,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得身心安樂眾病除愈。

6. 若諸有情互相乖違興諸斗諍,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得舍毒害心共相和穆歡喜忍受展轉悔愧慈心相向。

7. 若諸有情閉在牢獄杻械枷鎖檢系其身具受眾苦,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得解脫牢獄杻械枷鎖自在歡喜。

8. 若諸有情應被囚執鞭撻拷楚臨當被害,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得免離囚執鞭撻加害。

9. 若諸有情身心疲倦氣力羸惙,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得身心暢適氣力強盛。

10. 若諸有情諸根不具隨有損壞,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得諸根具足無有損壞。

11. 若諸有情顛狂心亂鬼魅所著,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得心無狂亂離諸擾惱。

12. 若諸有情貪慾、嗔恚、愚痴、忿恨、慳嫉、憍慢、惡見、睡眠、放逸、疑等皆悉熾盛惱亂身心常不安樂,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得離貪慾等身心安樂。

13. 若諸有情為火所焚、為水所溺、為風所飄、或于山岩崖岸樹舍顛墜墮落其心慞惶,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得離諸危難安隱無損。

14. 若諸有情惡鬼所持成諸瘧病、或日日發或隔日發、或三四日而一發者、或令狂亂身心戰掉,迷悶失念無所了知。至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得解脫無畏身心安適。

15. 若諸有情為諸藥叉、羅剎、餓鬼、畢舍遮鬼、布怛那鬼、鳩畔荼鬼、羯吒布怛那鬼、吸精氣鬼、及諸虎狼師子、惡獸蠱毒、厭禱諸惡咒術、怨賊軍陣、及余種種諸怖畏事之所纏繞,身心慞惶懼失身命惡死貪生厭苦求樂,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆得離諸怖畏保全身命。

16. 若諸有情或為多聞.或為凈信.或為凈戒.或為靜慮.或為神通.或為般若.或為解脫.或為妙色.或為妙聲.或為妙香.或為妙味.或為妙觸.或為利養.或為名聞.或為功德.或為工巧.或為花果.或為樹林.或為床座.或為敷具.或為道路.或為財谷.或為醫藥.或為舍宅.或為僕使.或為彩色.或為甘雨.或為求水.或為稼穡.或為扇拂.或為涼風.或為求火.或為車乘.或為男女.或為方便.或為修福.或為溫暖.或為清涼.或為憶念.或為種種世出世間諸利樂事。於追求時,為諸憂苦之所逼切,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切皆離憂苦意願滿足。

17. 若諸有情以諸種子殖於荒田或熟田中。若勤營務或不營務,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,令彼一切果實豐稔。

18. 若諸有情貪嗔痴等皆猛利故,造作殺生、或不與取、或欲邪行、或虛誑語、或粗惡語、或離間語、或雜穢語、或貪、或嗔、或復邪見十惡業道,至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩,一切煩惱悉皆銷滅,遠離十惡,成就十善,於諸眾生起慈悲心及利益心。

如是大士,成就如是不可思議諸功德法,是諸殊勝功德伏藏,是諸解脫珍寶出處,是諸菩薩明凈眼目,是趣涅槃商人導首。如是乃至能無功用轉大法輪。如前廣說。原文網址:https://kknews.cc/fo/zaxynxp.html