以文本方式檢視主題

-  佛網Life論壇  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/index.asp)
--  讀書討論版(Life論壇)  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/list.asp?boardid=3)
----  七佛如來的咒語與功德利益  (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardid=3&id=14118)

--  作者:AI
--  發表時間:2008/9/21 上午 09:56:32
--  七佛如來的咒語與功德利益

—一      海濤 

1.稱揚七佛如來聖號,一一名號有大功能。聞其名者,於一切法中,捨麤入妙,捐諸細累,得諸如來禪悅之食,乃至往生極樂國土。當知此諸如來,一稱其名,即現全身,於眾生前,作諸利益。

2.七佛如來的次第:佛佛道同,無有優劣。前後次第者,以諸佛因地,各有大願,利益眾生,故以此功能列之。當前者前,而後者後也。

3.初以離苦趣,業火未息,故先藉寶勝如來名號,令彼得聞,消滅業火,聞此寶勝如來佛名,即能滅塵勞之火也。

4.業火既已停息,方離幽暗之處,乍睹光明之境,人天混聚,凡聖交參,不無驚怖之狀。故次以離怖畏如來名號,令彼聞之,便得永離驚怖,常得安樂。

5.恐懼已息,針咽永透,故稱此廣博身如來名號,令彼聞已。一聆洪名,壅塞門開,業火永熄,清涼通達,所受之食,不復變為鐵丸、銅汁。

6.雖食甘露,而色相猶然不滅,當稱妙色身如來名號,令彼聞矣。一聆洪名,便得不受醜陋,而得相好圓滿,到此方脫鬼畜形也。

7.色相雖具,而衣冠不整,受用乏少。復令彼聞多寶如來名號,便得莊束整齊,財寶豐足,稱意所需。

8.既已適其所願,恐在閻浮信心難堅,又不能常值諸佛,親承供養。雖蒙法化,難階不退,故稱阿彌陀如來名號。一聞其名,即得往生極樂世界,蓮花化生,而入阿鞞越致地

9.復稱南無世間廣大威德自在光明如來名號者。所謂統眾德而大備,爍群昏而獨照,一歷耳根,遂得五種功德。設在世間,世間中尊。又不受異生之身,相好端嚴,威德廣大。有大自在力,所向如意,飛行自在,無諸阻礙。得金剛不壞之體。具大智慧之因,身心明徹,如琉璃珠。具此等義,可謂盡善盡美矣,此滅煩惱竟。

10.此總言七佛如來誓願廣大,拔濟眾生離苦得樂,若一稱名,便能千生離苦,證無上道。

七佛如來的咒語與功德利益—二      海濤 

1.七佛如來的咒語.手印與功德利益:

一、南無寶勝如來

◎咒語:那謨
    
囉怛訥怛囉耶
    
塔葛達耶。

◎功德:若聞寶勝如來名號,能令眾生塵勞業火悉皆消滅。若有住菩薩乘諸善男子及善女人,聞寶勝如來.應供.正等正覺名號,能稱念受持者,是人能生多種福蘊。

二、南無離怖畏如來

◎咒語:那謨
    
微葛怛得囉納耶
    
答塔
葛達耶

◎功德:若聞名號,能令眾生常得安樂,永離驚怖,清淨快樂。由稱念離怖畏如來名號加持故,能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅,離餓鬼趣。

三、南無廣博身如來

◎咒語:那謨
    
發葛瓦
    
月補辣葛得囉耶
    
答塔葛
達耶

◎功德:若聞廣博身如來名號,能令眾生餓鬼針咽業火停燒,清涼通達,所受飲食得甘露味。由稱念廣博身如來名號加持故,能令諸鬼咽喉寬大,所施之食,恣意充飽
     

四、南無妙色身如來

◎咒語:那謨
    
蘇嚕八
    
答塔葛達耶

◎功德:若聞妙色身如來名號,能令眾生不受醜陋業報,諸根具足,相好圓滿,殊勝端嚴,天上人間,最為第一。由稱念妙色身如來名號加持故,能破諸鬼醜陋惡形,即得色相具足。

五、南無多寶如來

◎咒語:那謨
    
波虎囉怛納耶
    
答塔葛達耶

◎功德:若聞多寶如來名號,能令眾生具足財寶,稱意所須,受用無盡。由稱念多寶如來名號加持故,能破一切諸鬼多生已來慳業,即得福德圓滿
      

六、南無阿彌陀如來

◎咒語:那謨
    
阿彌怛婆
    
答塔葛達耶

◎功德:由稱阿彌陀如來名號加持故,往生西方極樂淨土,蓮花化生,入不退地。

七、南無世間廣大威德自在光明如來

◎咒語:那謨
    
盧迦委斯諦
    
呤捺

    
唧說囉
    
不囉發耶
    
答塔葛達

◎功德:若聞世間廣大威德自在光明如來名號,能獲得五種功德:

一者,於諸世間最為第一。

二者,得菩薩身端嚴殊勝。

三者,威德廣大超過一切外道天魔,如日照世顯於大海,功德巍巍。

四者,得大自在所向如意,似鳥飛空而無阻礙。

五者,得大堅固智慧光明。身心明徹如琉璃珠。

1.此七佛如來以誓願力拔濟眾生,永離煩惱,脫三塗苦,安隱常樂。能除滅諸業報障,莊嚴彼等,令成法器。

2.佛告阿難!若人欲求長壽,福德增榮,滿足檀波羅蜜。每於清晨及一切時,取一缽盂盛以淨水,置少飯麵及餅食等。右手按器,作無量威德陀羅尼法,誦變食真言二十一遍,後稱五如來名號:謂多寶、寶勝、妙色身、離怖畏、廣博身。稱名號已,彈指七遍,至晚取其食器,傾之淨處。《佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經》

3.作此施已,諸鬼神等皆獲充足,捨此身已,必生天上。如是供養,與佛無異。

4.復增名者,彼佛願力接引眾生往生極樂,故加增之。重在戌亥二時,若逾是時,於事無益。

5.凡持戒居山者,亦可作此法,結來生緣。每於清晨以缽盛水,安置佛前,持大悲咒二十一遍,至午供佛飯一器,持變食真言二十一遍,至晚持尊勝真言二十一遍,稱七如來名號,然後散食。次與彼受三皈,發菩提,受佛戒,施法食,圓滿行人利生之事也。

                              本講義內容整理自《修設瑜伽集要施食壇儀》

[此帖子已經被作者於2008/9/23 下午 08:59:52編輯過]

--  作者:jengboda
--  發表時間:2008/9/21 上午 11:36:12
--  

感恩,南無阿彌陀佛!

願一切眾生離苦得樂,往生淨土,共成佛道,南無阿彌陀佛!


--  作者:Jane
--  發表時間:2008/9/22 上午 11:39:31
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:linyithn
--  發表時間:2008/9/22 下午 12:27:44
--  

圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視

哈哈~~感謝你分享~~法喜充滿

願普天下人皆能持誦七佛 皆得七佛利益 

更願像你這樣佛心分享的人 增福增壽 身無病苦 富貴吉祥

圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:Jane
--  發表時間:2008/10/14 上午 01:48:26
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:AI
--  發表時間:2008/11/22 上午 04:44:07
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:小江
--  發表時間:2009/3/5 上午 09:43:33
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:angela6621
--  發表時間:2009/5/21 上午 03:09:58
--  

頂禮...


--  作者:小江
--  發表時間:2010/8/15 上午 10:15:16
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:amy
--  發表時間:2011/1/24 上午 03:28:40
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:小江
--  發表時間:2011/6/11 上午 07:34:21
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:小江
--  發表時間:2012/2/3 上午 09:04:40
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:小江
--  發表時間:2012/12/30 上午 10:38:18
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:qqw
--  發表時間:2014/1/9 上午 01:16:58
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:ailsa
--  發表時間:2014/1/12 上午 05:28:28
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:小江
--  發表時間:2016/1/5 上午 01:55:18
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視
--  作者:jonscott
--  發表時間:2016/1/21 上午 10:45:17
--  
圖片點擊可在新視窗打開檢視